Logo von Hölzl Metall e. U.

SCHMIE­DE­AR­BEI­TEN

un­se­re Schmie­de­ar­bei­ten

Klas­si­sche Schmie­de­ar­bei­ten sind un­se­re Lei­den­schaft – wir fer­ti­gen in tra­di­tio­nel­lem Hand­werk
Grab­kreu­ze, Ge­län­der oder Fens­ter­git­ter und krea­ti­ve De­ko­ra­ti­ons­ge­gen­stän­de rund ums Haus. Me­tall ist be­stän­dig, Me­tall ist äs­the­tisch, Me­tall ist ro­bust und Me­tall ist schön.

Eine Aus­wahl un­se­rer Schmie­de­ar­bei­ten: